Právne opatrenia

Copyright © 2009 Renault Slovensko, spol. s r. o.
Všetky práva vyhradené.

 • I. Úvodné ustanovenie

  Stránka www.daciagroup.sk je prevádzkovaná spoločnosťou Renault Slovensko, spol.
  s r. o., IČO: 35 736 003, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 16299 (ďalej len „spoločnosť Renault“) s cieľom informovať verejnosť o výrobkoch a službách, ktoré na trhu ponúka predovšetkým prostredníctvom svojej obchodnej siete Dacia. Stránka je určená výlučne pre osobné nekomerčné využitie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  Napriek tomu, že úplnosti, presnosti a aktuálnosti stránky sa venuje najvyššia pozornosť, informácie uvedené na stránke majú len všeobecnú povahu, môžu byť bez ďalšieho menené a spoločnosť Renault ani členov obchodnej siete Dacia nezaväzujú. Údaje vzťahujúce sa k jednotlivým výrobkom majú len informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzatvorenie kúpnej ani inej zmluvy. V záujme trvalého zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť Renault vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho modifikovať popisované vlastnosti a špecifikácie produktov predstavovaných na týchto stránkach. Verzie produktov, ako aj vybavenie zobrazených modelov (špecifikované ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo) sa môžu od platnej ponuky líšiť. Spoločnosť Renault nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo omyly. Bližšie informácie o sortimente, technickej špecifikácii, výbave a spotrebe vozidiel, cenách, predajných a záručných podmienkach, možnostiach a podmienkach financovania nákupu, ako aj termínoch dodávok je možné získať v obchodnej sieti Dacia.

  Táto stránka a jej jednotlivé súčasti požívajú ochranu podľa predpisov v oblasti práva duševného, resp. priemyslového vlastníctva a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek dispozície so stránkou alebo jej obsahom vykonané v rozpore s ich účelom, a to bez ohľadu na spôsob či formu (najmä kopírovanie, reprodukovanie, publikovanie, upravovanie celej stránky, jej jednotlivých súčastí alebo zdrojového kódu), sú bez vopred udeleného písomného súhlasu spoločnosti Renault zakázané.

 • II. Ceny

  Ceny produktov uvedené na týchto stránkach sú ceny doporučené spoločnosťou Renault pre predaj konečným zákazníkom, a preto sa môžu líšiť od cien ponúkaných v obchodnej sieti Dacia. Ak nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak, ceny obsahujú daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške. Spoločnosť Renault si vyhradzuje právo doporučené ceny a technické špecifikácie produktov meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o aktuálnej ponuke je možné získať v obchodnej sieti Dacia.

 • III. Obchodná sieť Dacia

  Členovia obchodnej siete Dacia sú samostatní podnikatelia, ktorí so zákazníkmi jednajú svojím vlastným menom a na svoj účet.

 • IV. Ochrana osobných údajov

  Spoločnosť Renault rešpektuje súkromie používateľov týchto stránok. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi spoločnosť Renault garantuje používateľom ochranu poskytnutých osobných údajov. Prístup k týmto stránkam nepredpokladá poskytnutie akýchkoľvek údajov zo strany používateľa. Spoločnosť Renault nezhromažďuje ani nijakým spôsobom nespracováva osobné údaje používateľov týchto stránok bez ich súhlasu udeleného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutými osobami sú spracúvané výhradne v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Dotknutá osoba má predovšetkým právo na prístup ku svojim osobným údajom, právo na opravu poskytnutých údajov a právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním týchto údajov bezplatne odvolať písomným oznámením adresovaným spoločnosti Renault. Úplné informácie a poučenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dotknutým osobám poskytované vždy, ak majú možnosť prostredníctvom kontaktných formulárov umiestnených na týchto stránkach spoločnosti Renault svoje osobné údaje poskytnúť.


  Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 • V. Internet

  Používanie týchto stránok predpokladá znalosť výpočtovej techniky a internetu a oboznámenie sa s rizikami spojenými s ich používaním. Každý používateľ by mal učiniť opatrenia na ochranu svojich dát, prístupových údajov k účtom a programového vybavenia. Spoločnosť Renault ani členovia obchodnej siete Dacia nenesú zodpovednosť za prípadnú škodu či inú ujmu vzniknuvšiu pripojením sa na stránku, jej prezeraním, nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou, a to bez ohľadu na ich príčinu. Spoločnosť Renault nenesie zodpovednosť za škodu vzniknuvšiu použitím informácií tu zverejnených ani nástrojov tu ponúkaných na stiahnutie. Tieto stránky využívajú dočasné súbory („cookies“), ktorých ukladanie na pevný disk svojho zariadenia môže používateľ zamedziť príslušným nastavením svojho internetového prehliadača; tieto dočasné súbory je možné z počítača taktiež kedykoľvek odstrániť. Pokračovaním v prezeraní týchto stránok bez zmeny nastavenia cookies potvrdzujete, že súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom zariadení.

 • VI. Alternatívne riešenie sporov

  Zákazník – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak Zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní vôbec, má zákazník - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z.


  Subjektom alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia, alebo ďalšie subjekty uvedené na stránkach Ministerstva Hospodárstva (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).


  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.