ČASTÉ OTÁZKY

 

UKONČENIE ZMLUVY

Ako riadne ukončím lízingovou zmluvu?

Ukončenie vašej zmluvy je naozaj jednoduché.. Postup je nasledovný:
1. Týždeň pred predpokladaným termínom ukončenia vašej zmluvy vám zašleme zásielku, v ktorej obdržíte:
a. všetky potrebné informácie k ukončeniu vašej zmluvy spolu s informáciou o nedoplatkoch, prípadne preplatkoch,
b. zálohovú faktúru na uhradenie zostatkovej hodnoty (uvedenej v lízingovej zmluve) a administratívneho poplatku.
2. Po vyrovnaní všetkých záväzkov vás vyzveme k podpísaniu kúpnej zmluvy, ktorú môžete podpísať na ktoromkoľvek obchodnom mieste UniCredit Leasing.
3. Podpisom kúpnej zmluvy sa stávate vlastníkom vozidla. Od UniCredit Leasing obdržíte splnomocnenie na zmenu majiteľa vozidla potrebné pre políciu a veľký technický preukaz (v prípade ak nevlastníte Osvedčenie o evidencii vozidla).
4. následne navštívite príslušný úrad polície, ktorý si vo svojej evidencii zmení držiteľa vozidla (predtým nájomcu) na majiteľa, resp. zapíše nového majiteľa
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať pracovníka uvedeného na vašom splátkovom kalendári.

Končí poistenie súčasne s ukončením lízingovej zmluvy?

To, či povinné zmluvné alebo havarijní poistenie ktoré je súčasťou lízingovej zmluvy končí, alebo pokračuje závisí od poisťovne, v ktorej je poistenie uzavreté. V prípade ak poistenie končí:
• platnosť tohto poistenia končí k dátumu ukončenia lízingovej zmluvy, tzn. k dátumu uplynutia doby lízingu, úplným splnením všetkých záväzkov nájomcu z lízingovej zmluvy a zaplatením zostatkovej hodnoty.
• pred koncom lízingovej zmluvy je klientovi ponúknuté poistenie po skončení lízingovej zmluvy za zvýhodnených podmienok

Končí poistenie súčasne s ukončením úverovej zmluvy?

To, či povinné zmluvné alebo havarijní poistenie ktoré je súčasťou lízingovej zmluvy končí, alebo pokračuje závisí od poisťovne, v ktorej je poistenie uzavreté. V prípade ak poistenie končí:
• platnosť tohto poistenia končí k dátumu ukončenia lízingovej zmluvy, tzn. k dátumu uplynutia doby lízingu, úplným splnením všetkých záväzkov nájomcu z lízingovej zmluvy a zaplatením zostatkovej hodnoty.
• pred koncom lízingovej zmluvy je klientovi ponúknuté poistenie po skončení lízingovej zmluvy za zvýhodnených podmienok

Aký je postup pri predčasnom ukončení lízingovej zmluvy?

• Pri predčasnom ukončení lízingovej zmluvy je potrebné vyplniť Žiadosť o predčasné ukončenie lízingovej zmluvy (formulár nájdete na stránke www.unicreditleasing.sk) a túto podpísanú žiadosť zaslať poštou na odd. Služby zákazníkom, UniCredit Leasing, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava ,faxom na 02/592 71 733, alebo mailom na adresu: info@ucl.sk, alebo doručiť na ktorékoľvek z našich obchodných miest.
• Do 5 dní od prijatia vašej žiadosti obdržíte kalkuláciu kúpnej ceny predmetu lízingu.
• V prípade,že súhlasíte s kalkulovanou kúpnou cenou, je potrebné túto sumu uhradiť. Po jej uhradení je potrebné navštíviť centrálu, alebo ktorékoľvek z obchodných miest UniCredit Leasing na podpis kúpnej zmluvy - Dohoda o predčasnom ukončení lízingovej zmluvy.
• Dňom podpisu kúpnej zmluvy zaniká havarijné poistenie a súčasne i povinné zmluvné poistenie (PZP), ak sú zahrnuté v lízingových splátkach . V prípade, že klient je poistený v Kooperatíve alebo v Allianz, nedochádza k zániku poistenia, ale k jeho automatickému predĺženiu.
• Poplatok za predčasné ukončenie lízingovej zmluvy je uvedený vo obchodných podmienkach spoločnosti.
• Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy nie je možné, ak už bola splatná posledná lízingová splátka.

Je možné predčasne ukončiť zmluvu o úvere?

• Úverovú zmluvu je možné predčasne ukončiť počas trvania zmluvy na základe Žiadosti o predčasné ukončenie úverovej zmluvy (formulár nájdete na stránke www.unicreditleasing.sk). Podpísanú žiadosť zašlete poštou na odd. Služby zákazníkom, UniCredit Leasing, a.s. Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava alebo faxom na 02/592 71 733, alebo mailom na adresu: info@ucl.sk, alebo alebo doručiť na ktorékoľvek z našich obchodných miest.
• Ku dnu predčasného ukončenia splácania úveru je nevyhnutné zaplatiť zostávajúcu nesplatenú časť dlhu. Administratívny poplatok, resp. zmluvná pokuta za predčasné ukončenie úveru sú uvedené v obchodných podmienkach spoločnosti.
• V prípade, že je uzatvorené poistenie prostredníctvom UniCredit Leasing, a.s., zaniká toto poistenie dňom ukončenia zmluvného vzťahu medzi vami a lízingovou spoločnosťou.. V prípade, že klient je poistený v Kooperatíve alebo v Allianz, nedochádza k zániku poistenia, ale k jeho automatickému predĺženiu.

Môžem previesť lízingovú zmluvu na nového nájomcu?

Áno. Ak ste si našli pokračovateľa lízingu, podáte si žiadosť o prevod na príslušnej pobočke UniCredit Leasing. Nový nájomca predloží všetky podklady týkajúce sa uzatvorenia lízingovej zmluvy tak, ako v prípade uzatvorenia novej lízingovej zmluvy. Ku dňu prevodu musia byť vysporiadané všetky záväzky z vašej strany (ako zanikajúceho nájomcu). Nový držiteľ, resp. nájomca následne vozidla prehlási vozidlo na polícii.

Prevádza sa poistenie pri prevode lízingovej zmluvy?

V prípade, že bolo havarijné poistenie uzatvorené prostredníctvom spoločnosti UniCredit Broker, s.r.o., bude toto automaticky ukončené. Nový nájomca má možnosť uzatvoriť novú poistnú zmluvu za rovnakých podmienok, aké mal pôvodný nájomca.

V prípade, že má pôvodný nájomca uzatvorené individuálne poistenia (havarijné, PZP), bude toto poistenie k dátumu prevodu ukončené. Je potrebné, aby nový nájomca uzatvoril nové poistné zmluvy.