ČASTÉ OTÁZKY

 

PRIEBEH ZMLUVY

Kde môžem nahlásiť zmenu identifikačných údajov v priebehu lízingovej zmluvy alebo zmluvy o úvere?

Zmenu identifikačných údajov (adresy atď.) je potrebné nahlásiť písomne. Oznámenie o zmene (formulár nájdete na stránke www.unicreditleasing.sk), je nutné zaslať poštou na adresu: UniCredit Leasing, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava alebo e-mailom na adresu info@ucl.sk.

Kde získam informácie o priebehu lízingovej zmluvy alebo zmluvy o úvere?

Všetky informácie o priebehu a trvaní lízingovej alebo úverovej zmluvy získate na našom klientskom centre na telefónnych číslach 02/ 592 71 111, 222, 200.

Aký je variabilný symbol pri úhrade splátok?

Variabilným symbolom pri úhrade splátok je vždy číslo lízingovej/úverovej zmluvy. V prípade, že zabudnete uviesť variabilný symbol, alebo ho zadáte chybne, kontaktujte klientské centrum na telefónnych číslach 02/592 71 111, 222, 200. Zabezpečíme správne priradenie vašej platby k vašej lízingovej alebo úverovej zmluve.

Kedy je splatnosť splátok?

Splátky sú splatné vždy k piatemu dňu splátkového obdobia, t.j. že piaty deň v mesiaci majú byť finančné prostriedky pripísané na účet UniCredit Leasing. Splatnosť jednotlivých splátok je uvedená i v splátkovom kalendári, ktorý dostanete poštou po uzavretí zmluvy o financovaní.

Čo mám robiť, keď som nedostal splátkový kalendár?

Splátkový kalendár dostanete poštou na adresu uvedenú v zmluve najneskôr do 2 týždňov od podpisu zmluvy. V prípade, že splátkový kalendár neobdržíte, kontaktujte klientské centrum na telefónnych číslach 02/ 592 71 111, 222 ,200.
Výška lízingových splátok, ako aj ostatné dôležité finančné parametre sú uvedené aj v zmluvnej dokumentácii, ktorú obdržíte po podpise.

Môžem požiadať o odklad úhrady splátok?

O odklad splátok je možné požiadať, pričom je možný odklad maximálne 3 mesačných splátok na dobu 3 mesiacov (uvedený odklad ale nie je nárokovateľný). Po uplynutí doby odkladu splátok je potrebné uhradiť všetky odložené splátky spolu s ďalšou pravidelnou splátkou. Podpísanú žiadosť o odklad splátok je nutné zaslať poštou na oddelenie pohľadávok UniCredit Leasing, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava. Podmienkou súhlasu s odkladom platby splátok je uhradenie všetkých splatných záväzkov voči UniCredit Leasing.

Ako postupovať v prípade reklamácie automobilu?

V zmysle príslušných ustanovení obchodných podmienok lízingovej spoločnosti, podpisom príslušnej lízingovej zmluvy postupuje lízingová spoločnosť na klienta všetky práva a nároky voči dodávateľovi vozidla titulom záruk a servisných podmienok. V prípade zmlúv o úvere má tieto práva priamo klient z titulu vlastníctva automobilu.