ČASTÉ OTÁZKY

 

POISTENIE

Ako je to s poistením v prípade finančného lízingu?

Počas trvania lízingovej zmluvy musí byť automobil havarijne poistený a zo zákona je nutné mať uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP).
Financovanie vášho automobilu môžete spojiť s ponukou povinného zmluvného poistenia (PZP) a havarijného poistenia za výhodných podmienok prostredníctvom UniCredit Broker, s.r.o. Vaše poistenie bude zahrnuté vo vašich splátkach. Zároveň vám ponúkame ďalšie druhy poistenia, ako napr. poistenie schopnosti splácať, poistenie finančnej straty EuroGAP. Výšku poistného garantujeme po celú dobu financovania.

Ako je to s poistením v prípade úveru?

Po celú dobu trvania zmluvy o úvere musí byť automobil havarijne poistený a zo zákona je nutné mať uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP).

Financovanie vášho automobilu môžete spojiť s ponukou povinného zmluvného poistenia (PZP) a havarijného poistenia za zvýhodnených podmienok prostredníctvom UniCredit Broker, s.r.o. Vaše poistenie bude zahrnuté vo vašich splátkach. Zároveň vám ponúkame ďalšie druhy poistenia, ako napr. poistenie schopnosti splácať, poistenie finančnej straty EuroGAP. Výšku poistného garantujeme po celú dobu financovania.

Čo je to poistenie schopnosti splácať?

Poistenie schopnosti splácať zabezpečí krytie vašich záväzkov voči lízingovej spoločnosti v prípade neočakávaných životných udalostí a umožní vám tak ponechať si i v tomto prípade váš automobil.

Čo je to poistenie EuroGAP?

EuroGAP vám prináša plnú elimináciu finančnej straty v prípade totálnej škody alebo odcudzenia automobilu. V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vám bude vyplatená finančná strata vo výške rozdielu medzi fakturovanou cenou (cenou pri kúpe vozidla) a všeobecnou, resp. časovou cenou v čase poistnej udalosti (plnenie havarijnej poisťovne).

Kde získam potvrdenie o bezškodovom priebehu po ukončení lízingovej/úverovej zmluvy? Potvrdenie o bezškodovom priebehu vystavuje poisťovňa, v ktorej máte predmet lízingu/úveru poistený.